ประชุมสามัญประจำปี 2566 (test)

ณ ห้องประชุม อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา และพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2566 ของมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์,
มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ รายงานการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา, รายงานผลการตรวจสอบบัญชี, แผนการดำเนินงานในปี 2567, การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี

เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566