• พระราชดำรัส พัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

  สารคดี / วีดิทัศน์

พัชรสุธาคชานุรักษ์


ผลการดำเนินงานมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2565

กว่า 3 ปี แห่งการสืบสาน รักษา ต่อยอด ในการแก้ไขปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่า รวมทั้งการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก

  ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2565
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 606 สำนักพระราชวังสนามเสือป่า

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565

หมู่บ้านคชานุรักษ์ บ้านหนองกระทิง ตำบลทับกระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้นำผู้แทนนักเรียน จากโครงการนักวิจัยน้อยคชานุรักษ์ ของโรงเรียนบ้านโป่งเจริญ จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าเยี่ยมชมเกษตรแปลงรวมตามแนวทฤษฎีใหม่
ที่ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เกษตรแปลงรวม เรียบร้อยแล้ว โดยพื้นที่ดังกล่าวช่วยบรรเทาปัญหาและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า ด้วยการจัดสรรที่ดิน ที่เดิมเป็นที่ว่างเปล่าสาธารณะให้เป็นเกษตรแปลงรวมจำนวน 17 ไร่ ให้แก่สมาชิก 35 ครัวเรือน ได้ทำการเกษตร โดยมีกติกากลุ่มและปัจจุบันมีเงินในกองทุนของวิสาหกิจชุมชนประมาณ 20,000 บาท เพื่อให้สมาชิกได้กู้ยืมการทำเกษตรแปลงรวม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เสด็จไปทรงงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์
ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
พระราชทานกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าอัตโนมัติ และเงินทุนแก่ผู้แทนหมู่บ้านคชานุรักษ์
ตามโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ณ อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ทรงเปิดและทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่คณะกรรมการ “โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์”

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ อาคารบัญชาการหน่วยราชการในพระองค์ 904 พระที่นั่งอัมพรสถาน

  หมู่บ้านคชานุรักษ์