โครงการนักวิจัยน้อยคชานุรักษ์ ของโรงเรียนบ้านโป่งเจริญ จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าเยี่ยมชมเกษตรแปลงรวมตามแนวทฤษฎีใหม่

หมู่บ้านคชานุรักษ์ บ้านหนองกระทิง ตำบลทับกระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้นำผู้แทนนักเรียน จากโครงการนักวิจัยน้อยคชานุรักษ์ ของโรงเรียนบ้านโป่งเจริญ จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าเยี่ยมชมเกษตรแปลงรวมตามแนวทฤษฎีใหม่

ที่ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เกษตรแปลงรวม เรียบร้อยแล้วโดยพื้นที่ดังกล่าวช่วยบรรเทาปัญหาและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า ด้วยการจัดสรรที่ดิน ที่เดิมเป็นที่ว่างเปล่าสาธารณะให้เป็นเกษตรแปลงรวมจำนวน 17 ไร่ ให้แก่สมาชิก 35 ครัวเรือน ได้ทำการเกษตรโดยมีกติกากลุ่มและปัจจุบันมีเงินในกองทุนของวิสาหกิจชุมชนประมาณ 20,000 บาท เพื่อให้สมาชิกได้กู้ยืมการทำเกษตรแปลงรวม