ประชุมสามัญประจำปี 2566

ณ ห้องประชุม อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา และพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2566 ของมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ รายงานการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา, รายงานผลการตรวจสอบบัญชี, แผนการดำเนินงานในปี 2567, การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งทั้ง 3 มูลนิธิฯ ขึ้น เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร โดยทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ

มูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และสระแก้ว ดำเนินงานตามแผนแม่บทสร้างความสมดุลระหว่างคนและช้างป่า มีเป้าหมายดำเนินงาน 5 ด้าน ได้แก่ การดูแลช้างป่า, สกัดกั้นช้างป่า, เฝ้าระวังป้องกัน, ดูแลประชาชน และความร่วมมือด้านงานวิจัย

มูลนิธิภูบดินทร์ฯ เป็นการพัฒนาต่อยอดจากโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่อาศัยในเขตชายแดน ซึ่งถือว่ามีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศ และเป็นพื้นที่แหล่งมรดกโลกควรได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุล และรักษาต้นน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ส่วนมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการบริการทางสุขภาพเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป พร้อมกับส่งเสริมการมีสุขภาพกาย สุขภาพใจ ทัศนคติที่ดี และพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ต้องขัง เพื่อเป็นการคืนคนดีสู่สังคม ดำเนินการด้านต่าง ๆ อาทิ การปรับสิทธิประโยชน์เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพผู้ต้องขัง, การอบรมหลักสูตรการจัดการการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งยังติดตามการดำเนินงานเรื่องการดูแลผู้ต้องขังพ้นโทษ ที่มีปัญหาสุขภาพจิตบำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในเรือนจำ

เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566