จังหวัดระยอง

ผู้นำชุมชนนำร่องหมู่บ้านคชานุรักษ์

นางสาวจุฑารัตน์ สอดส่อง
บ้านเขาจันทร์ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยทับมอญ
อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง