คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

มูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า www.kajanurak.org จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงานตามภารกิจของ มูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานได้

โดยการใช้บริการเว็บไซต์ดังกล่าวมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ Cookie data, IP address, Browsing history ซึ่งไม่มีกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ ในกรณีที่ท่านเข้าใช้บริการเกี่ยวกับการติดต่อสอบถาม จะมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อนามสกุล และอีเมล์ ซึ่งมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดเก็บข้อมูลตามระยะเวลาดำเนินการ เพื่อใช้สำหรับติดต่อสื่อสารหรือประสานงานกับท่านเกี่ยวกับการใช้บริการติดต่อสอบถามดังกล่าว

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังกล่าว มูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้แล้วเท่านั้น กรณีที่ มูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการอื่นนอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้ มูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบและให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งก่อนที่จะดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.. ๒๕๖๒ ได้ตามที่ มูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้