การจำแนกอัตลักษณ์ของช้างป่าที่เข้ามาหากินในพื้นที่โครงการฯ “ช้างป่าประจำถิ่น”