พื้นที่บริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน และเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านนา – ทุ่งควายกิน

แผนงาน ๒๕๖๒
(๑) พัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน ๓ แห่ง
(๒) สร้างโป่งเทียม จำนวน ๒๗ แห่ง
(๓) ปรับปรุงโป่งเทียม จำนวน ๖ แห่ง
(๔) สร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน ๓ แห่ง