พื้นที่บริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน และเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านนา – ทุ่งควายกิน

แผนงาน๒๕๖๒
(๑) พัฒนาแหล่งน้ำจำนวน ๓ แห่ง
(๒) สร้างโป่งเทียมจำนวน ๒๗ แห่ง
(๓) ปรับปรุงโป่งเทียมจำนวน ๖ แห่ง
(๔) สร้างฝายชะลอน้ำจำนวน ๓ แห่ง