พื้นที่นำร่อง เรื่อง ฟื้นฟูพื้นที่ป่า แหล่งน้ำ และแหล่งอาหารสัตว์ป่า
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง

แผนงาน๒๕๖๑ – ๒๕๖๒
(๑) สร้างแหล่งน้ำใหม่1จำนวน ๔ แห่ง
(๒) จัดทำทุ่งหญ้าอาหารสัตว์จำนวน ๒๐ ไร่
(๓) สร้างโป่งเทียมจำนวน ๗๓ แห่ง
(๔) สร้างฝายชะลอน้ำจำนวน ๗ ฝาย