พื้นที่นำร่อง เรื่อง ฟื้นฟูพื้นที่ป่า แหล่งน้ำ และแหล่งอาหารสัตว์ป่า
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง

แผนงาน ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒
(๑) สร้างแหล่งน้ำใหม่1 จำนวน ๔ แห่ง
(๒) จัดทำทุ่งหญ้าอาหารสัตว์ จำนวน ๒๐ ไร่
(๓) สร้างโป่งเทียม จำนวน ๗๓ แห่ง
(๔) สร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน ๗ ฝาย