พื้นที่ขยายผล ๒๕๐ ไร่ เรื่อง ฟื้นฟูพื้นที่ป่า แหล่งน้ำ และแหล่งอาหารสัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน

แผนงาน๒๕๖๑ – ๒๕๖๒
(๑) ปรับปรุงทุ่งหญ้าจำนวน ๒๕๐ ไร่ 
(๒) สร้างโป่งเทียมจำนวน ๕๐ แห่ง
(๓) สร้างฝายชะลอน้ำจำนวน ๒๐ แห่ง