พื้นที่ขยายผล ๒๕๐ ไร่ เรื่อง ฟื้นฟูพื้นที่ป่า แหล่งน้ำ และแหล่งอาหารสัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน

แผนงาน ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒
(๑) ปรับปรุงทุ่งหญ้า จำนวน ๒๕๐ ไร่ 
(๒) สร้างโป่งเทียม จำนวน ๕๐ แห่ง
(๓) สร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน ๒๐ แห่ง