พื้นที่นำร่องการดำเนินงาน

สำหรับการดำเนินงานฟื้นฟูพื้นที่ป่า แหล่งน้ำ และแหล่งอาหารสัตว์ป่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ และ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการดำเนินงาน ดังนี้ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เริ่มดำเนินงานฟื้นฟูแหล่งอาหาร โป่งดิน แหล่งน้ำ ทุ่งหญ้า ให้กับช้างป่า บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง เป็นพื้นที่นำร่อง และได้เริ่มดำเนินงานบางส่วนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน และบริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน และเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านนา – ทุ่งควายกิน เพื่อขยายผลการดำเนินงาน