เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์ ตอน ผลการดำเนินงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์