เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์ ตอน คชสารในสายธารแห่งพระบารมี