ผู้นำชุมชนนำร่องหมู่บ้านคชานุรักษ์

นางสาวสมจิต สาธุชาติ

หมู่บ้านนำร่อง

หมู่ ๑๔ บ้านคลองมะหาด  ตำบลท่าตะเกียบ  อำเภอท่าตะเกียบ  จังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่นำร่อง ,๐๐๐ ไร่ (แผนดำเนินงาน  ปี)

หมู่บ้านขยายผล

      ๑. หมู่  บ้านอ่างเตย ตำบลท่าตะเกียบ  อำเภอท่าตะเกียบ  จังหวัดฉะเชิงเทรา

      ๒. หมู่ ๑๑ บ้านน้อยนาดี ตำบลท่าตะเกียบ  อำเภอท่าตะเกียบ  จังหวัดฉะเชิงเทรา

      ๓. หมู่ ๑๒ บ้านเนินกระบก ตำบลท่าตะเกียบ  อำเภอท่าตะเกียบ  จังหวัดฉะเชิงเทรา

      ๔. หมู่ ๒๐ บ้านเนินน้อย ตำบลท่าตะเกียบ  อำเภอท่าตะเกียบ  จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

* อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล

ขยายภาพขนาดใหญ่
ดาวน์โหลด