ผู้นำชุมชนนำร่องหมู่บ้านคชานุรักษ์

นายตระกูล สว่างอารมย์

หมู่บ้านนำร่อง

หมู่ ๔ บ้านเขาใหญ่  ตำบลพลวงทอง  อำเภอบ่อทอง  จังหวัดชลบุรี พื้นที่นำร่อง ๒,๐๐๐ ไร่ (แผนดำเนินงาน ๓ ปี)

หมู่บ้านขยายผล

      ๑. หมู่  บ้านเขาห้ายอด ตำบลพลวงทอง  อำเภอบ่อทอง  จังหวัดชลบุรี

      ๒. หมู่  บ้านเขาชะอางค์ ตำบลพลวงทอง  อำเภอบ่อทอง  จังหวัดชลบุรี

      ๓. หมู่  บ้านอ่างผักหนาม ตำบลพลวงทอง  อำเภอบ่อทอง  จังหวัดชลบุรี

      ๔. หมู่  บ้านคลองโค ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง  จังหวัดชลบุรี

 

* อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล

ขยายภาพขนาดใหญ่ ดาวน์โหลด