ผู้นำชุมชนนำร่องหมู่บ้านคชานุรักษ์

นายสมชาย รถทอง

หมู่บ้านนำร่อง

หมู่ ๓ บ้านเนินจำปา  ตำบลพวา  อำเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบุรี พื้นที่นำร่อง ๑,๐๐๐ ไร่ (แผนดำเนินงาน ๓ ปี)

หมู่บ้านขยายผล

         ๑. หมู่  บ้านหนองมะค่า  ตำบลพวา  อำเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบุรี

         ๒. หมู่  บ้านคลองหินเพลิง  ตำบลพวา  อำเภอแก่งหางแมว  จังหวัดจันทบุรี

 

* อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล

ขยายภาพขนาดใหญ่ ดาวน์โหลด