ผู้นำชุมชนนำร่องหมู่บ้านคชานุรักษ์

นางสาวจุฑารัตน์ สอดส่อง

หมู่บ้านนำร่อง

หมู่ ๗ บ้านเขาจันทร์  ตำบลห้วยทับมอญ  อำเภอเขาชะเมา  จังหวัดระยอง พื้นที่นำร่อง ๕๐๐ ไร่ (แผนดำเนินงาน  ปี)

หมู่บ้านขยายผล

      ๑. หมู่  บ้านเขาพัง ตำบลห้วยทับมอญ  อำเภอเขาชะเมา  จังหวัดระยอง

 

* อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล

ขยายภาพขนาดใหญ่ ดาวน์โหลด