ผู้นำชุมชนนำร่องหมู่บ้านคชานุรักษ์

นายสุพัฒน์ พลเรือง

หมู่บ้านนำร่อง

หมู่ ๒๘ บ้านสระหลวง  ตำบลทุ่งมหาเจริญ  อำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว พื้นที่นำร่อง ๘๐๐ ไร่ (แผนดำเนินงาน ๓ ปี)

หมู่บ้านขยายผล

      ๑. หมู่  บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญ  อำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว

      ๒. หมู่ ๑๐ บ้านเขาตะกรุบพัฒนา ตำบลทุ่งมหาเจริญ  อำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว

      ๓. หมู่ ๑๓ บ้านชัยพัฒนา ตำบลทุ่งมหาเจริญ  อำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว

      ๔. หมู่ ๑๔ บ้านคลองตะขบหวาน ตำบลทุ่งมหาเจริญ  อำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว

      ๕. หมู่ ๑๕ บ้านหนองเรือ ตำบลทุ่งมหาเจริญ  อำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว

      ๖. หมู่ ๒๑ บ้านไพรวัลย์ ตำบลทุ่งมหาเจริญ  อำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว

      ๗. หมู่ ๒๖ บ้านคีรีเขตพัฒนา ตำบลทุ่งมหาเจริญ  อำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว

 

* อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล

ขยายภาพขนาดใหญ่ ดาวน์โหลด