เป้าหมาย

      เกิดระบบการติดตามการเคลื่อนตัวเพื่อวิเคราะห์เส้นทางเดินของช้างป่า  โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่สู่ต้นแบบการอยู่ร่วมกันระหว่างคนและช้างป่าอย่างยั่งยืน