วัตถุประสงค์การก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติการคชานุรักษ์

      ๑) เพื่อวิจัยและศึกษาการเคลื่อนตัวและเส้นทางเดินของช้างป่า สู่การวางแผนการอยู่ร่วมกันระหว่างคนและช้าง

      ๒) เพื่อปฏิบัติการร่วมระหว่างศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ช้างป่า อุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวง ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา