ศูนย์ปฏิบัติการคชานุรักษ์

ศูนย์ปฏิบัติการคชานุรักษ์ พัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการคชานุรักษ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จัดตั้งขึ้นเพื่อขยายผลการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ติดตาม แจ้งเตือนจากช้างป่า ซึ่งเดิมได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการคชานุรักษ์อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง โดยได้พัฒนาระบบ Artificial Intelligence (AI) เพื่อช่วยในการเฝ้าระวัง ติดตาม แจ้งเตือนและรายงานจุดพบช้างป่ารวมทั้ง สนับสนุนการบริหารจัดการเฝ้าระวังช้างป่า ตรวจสอบการผลักดันช้างป่าของแต่ละจังหวัด และวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานจัดทำรายงานให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองภาพช้างป่าให้แม่นยำมากขึ้น

ปัจจุบัน มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ร่วมพัฒนาและเชื่อมต่อระบบ AI เพื่อคัดกรองเฉพาะภาพช้างป่าเข้ามาระบบ และแจ้งเตือนอัตโนมัติไปยังทีมเฝ้าระวังในแต่ละจังหวัด