• พระราชดำรัส พัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

  สารคดี / วีดิทัศน์

พัชรสุธาคชานุรักษ์


ผลการดำเนินงานมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2566

กว่า 4 ปี แห่งการสืบสาน รักษา ต่อยอด ในการแก้ไขปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่า รวมทั้งการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก

  หมู่บ้านคชานุรักษ์