• พระราชดำรัส พัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

  สารคดี / วีดิทัศน์

พัชรสุธาคชานุรักษ์


ผลการดำเนินงานมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2566

กว่า 4 ปี แห่งการสืบสาน รักษา ต่อยอด ในการแก้ไขปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่า รวมทั้งการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก

  ข่าวสารและกิจกรรม

ประธานองคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ณ จังหวัดจันทบุรี

ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาสอยดาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ประธานองคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมให้กำลังใจ
อาสาสมัครเฝ้าระวังป้องกันภัยจากช้างป่า

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567

ประชุมสามัญประจำปี 2566 ของมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์,
มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ณ ห้องประชุม อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา และพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2566 ของมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์,
มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ รายงานการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา, รายงานผลการตรวจสอบบัญชี, แผนการดำเนินงานในปี 2567, การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี
เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566

โครงการปลูกพืชอาหารช้างป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปลูกพืชอาหารช้างป่าเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่อ่างเก็บน้ำภูไท เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อเพิ่มแหล่งอาหารให้เพียงพอ ลดปัญหาช้างป่าออกหากินนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อีกทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน ประชาชน และองค์กร ต่าง ๆ ในการปลูกพืชอาหารช้างป่า มีการปลูกต้นไม้เพื่ออาหารสัตว์ป่า จำนวน 72 ต้น โป่งเทียม 2 แห่ง และหว่านเมล็ดหญ้า
มีการปลูกต้นไม้เพื่ออาหารสัตว์ป่า จำนวน 72 ต้น โป่งเทียม 2 แห่ง และหว่านเมล็ดหญ้า
เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566

ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2565
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 606 สำนักพระราชวังสนามเสือป่า
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565

หมู่บ้านคชานุรักษ์ บ้านหนองกระทิง ตำบลทับกระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้นำผู้แทนนักเรียน จากโครงการนักวิจัยน้อยคชานุรักษ์ ของโรงเรียนบ้านโป่งเจริญ จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าเยี่ยมชมเกษตรแปลงรวมตามแนวทฤษฎีใหม่
ที่ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เกษตรแปลงรวม เรียบร้อยแล้วโดยพื้นที่ดังกล่าวช่วยบรรเทาปัญหาและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า ด้วยการจัดสรรที่ดิน ที่เดิมเป็นที่ว่างเปล่าสาธารณะให้เป็นเกษตรแปลงรวมจำนวน 17 ไร่ ให้แก่สมาชิก 35 ครัวเรือน ได้ทำการเกษตรโดยมีกติกากลุ่มและปัจจุบันมีเงินในกองทุนของวิสาหกิจชุมชนประมาณ 20,000 บาท เพื่อให้สมาชิกได้กู้ยืมการทำเกษตรแปลงรวม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เสด็จไปทรงงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา

พระราชทานกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าอัตโนมัติ และเงินทุนแก่ผู้แทนหมู่บ้านคชานุรักษ์
ตามโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ณ อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดและทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่คณะกรรมการ
“โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์”

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ อาคารบัญชาการหน่วยราชการในพระองค์ 904 พระที่นั่งอัมพรสถาน

  หมู่บ้านคชานุรักษ์